Produkcija

Norēķinu Formulas

Vienkāršota susinātāju izvēle

Lai apmēram noteiktu nepieciešamo susināšanas režīmu un primāru gaisa susinātāja izvēli, pietiekami izmantot empīriskas formulas, ievērojot divus pamatnosacījumus:
1. Gaisa susināšana notiek slēgtā telpā.
2. Temperatūra telpās atbilst minētā susinātāja darba temperatūru diapazonam.

VĒLAMĀ SUSINĀŠANAS REŽĪMA APTUVENS APRĒĶINS.

Apzīmējumi:

Q – nepieciešamā mitruma noņemšana, l/h

V – telpu apjoms, м3

Vдр – žāvējamās koksnes apjoms, м3

Рдр – žāvējamās koksnes blīvums, кg/м3

S – baseina ūdens virsmas laukums, м2

Detalizēts susināšanas sistēmu projektēšanas metodikas apraksts aprakstīts "Rokasgrāmata susināšanas sistēmu projektēšanā" Dantherm - 1998

Pielietošanas vieta

nepieciešamā mitruma noņemšana, l/h

Apstākļi

Sausā uzglabāšana (noliktavas)

Q = Vx 1,2 х 10-3

Gaisa apmaiņas daudzums 0,3     Susināšanas ātrums 2,5 g/м3 h                           Gaisa temperatūra 20 °С

Gaisa susināšana dzīvojamās un administrācijas telpās

Q = V х 1,5 х 10 -3

Gaisa apmaiņas daudzums 0,5        Susināšana 2,5 g/м3 h                               Gaisa temperatūra 20 °С

Ēku žāvēšana

Q = V х 2,0 х 10-3

Gaisa apmaiņas daudzums 0,3  Susināšanas ātrums (ieskaitot mitruma izgarošanu no mitriem materiāliem) 3,2 g/м3 h  Gaisa temperatūra 20 °С Žūšanas periods 8 dienas

Koksnes žāvēšana

Q = Vkok Х Рkok X 0,4 Х 10 -3

Hermētiska žāvēšanas kamera  Gaisa temperatūra 25-30 °С Relatīvais gaisa mitrums 30-40 % Žūšanas ātrums 1% koksnes mitruma diennaktī

Peldbaseinu susināšana

Privātie baseini līdz 50 м2 (ar aizsargpārklājumu, pie ierobežotas slodzes):
Q = S х 0,1 Sabiedriskie baseini virs 50 м2 (bez aizsargpārklājuma, pie normālas slodzes): Q = S х 0,2

Ārējā gaisa plūsma - (10 х S) м3/h        Gaisa temperatūra - (ūdens t  + 2) °С  Relatīvais gaisa mitrums - 60 %STANDARTA FORMULA VDI 2089

Izgarojuma intensīvums tiek aprēķināts sekojoši:

W = е х S х (Рpie - Рnot) g/h,

kur:
S – baseina ūdens virsmas laukums, м2;
Рpiesātināts – piesātināta gaisa ūdens tvaiku spiediens pie ūdens temperatūras baseinā, mbar;
Рnoteikts – ūdens tvaiku parciālais spiediens pie noteiktas temperatūras un gaisa mitruma, mbar;

е – empīrisks koeficients, g/(м2 х h х mbar):
0,5 – slēgta baseina virsma,
5 – nekustīga baseina virsma,
15 – nelieli privātie baseini ar ierobežotu peldētāju skaitu,
20 – sabiedriskie baseini ar normālu peldētāju aktivitāti,
28 – baseini atpūtai un izklaidei,
35 – baseini ar ūdens kalniem un nozīmīgu viļņu veidošanos.

Piemērs. Privātais baseins.

Baseina ūdens virsma 20 х 5 м S= 100 м2
Ūdens temperatūra 28 °С (100 % rel.mitr.) Рpiesātināts= 37,78 mbar
Gaisa temperatūra 30 °С (60 % rel.mitr.) Рnoteikts= 25,45 mbar

Izgarošanas intensīvums

W = 13 х 100 х (37,78-25,45)= 16029 g/h = 16 l/h


BJAZINA-KRUMME FORMULA

Periodam, kad baseinā ir peldētāji:

Watv = (0,118 + 0,01995 х а х (Рpie - Рnot)/1,333)x S l/h,

Periodam, kad baseinā nav peldētāji (ūdens virsma ir pārklāta, vai piepildīta ar peldošām bumbām/plostiņiem):

Waizv = (- 0,059 + 0,0105 (Рpie - Рnot)/1,333) S l/h,

kur:
Рpie - piesātināta gaisa ūdens tvaiku spiediens pie ūdens temperatūras baseinā, mbar;
Рnot - piesātināta gaisa ūdens tvaiku spiediens pie noteiktas temperatūras un gaisa mitruma, mbar;
 
а – baseina noslogojuma koeficients ar cilvēkiem:
1,5 – spēļu baseiniem ar aktīvu viļņu veidošanu,
0,5 – lieliem sabiedriskiem baseiniem,
0,4 – hoteļu baseiniem,
0,3 – nelieliem privātiem baseiniem.